Testimonials FAQ Photo Gallery Contact Us Mail to Friend
Home Director Training Seminars & events News Join IOD IOD Members Projects Publications IOD Shop About IOD
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับสมาคมฯ คือการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ดังนั้น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("สมาคมฯ") จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของสมาคมฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของสมาชิก หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคมฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคม
ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคมฯได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลและบริการต่างๆ ของสมาคมฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่สมาคมฯ สมาคมฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมฯได้อย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคมฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของสมาคมฯ

สมาคมฯ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของสมาชิก และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของสมาคมฯ นั้น สมาคมฯ อาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยสมาคมฯ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสมาคมฯ การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของสมาคมฯ นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการสร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก ข้อมูลของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากสมาคมฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว สมาคมฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ โทรสาร ของท่านแก่สมาคมฯ แล้ว สมาคมฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์ มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของสมาคมฯ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมฯ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ สมาคมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ สมาชิกได้ร้องขอและให้อำนาจแก่สมาคมฯ หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น สมาคมฯ อาจได้ รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของสมาคมฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ

สมาคมฯ อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ฐานข้อมูลของสมาคมฯ และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของสมาคมฯ ซึ่งบุคคล ภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับสมาคมฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของสมาคมฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่สมาคมฯ ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของสมาคมฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของสมาคมฯ ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
สมาคมฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
สมาคมฯ มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของสมาคมฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของสมาชิกได้อีกด้วย

 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ผังเว็บไซต์ | Share to
Copyright © 2010 Thai Institute Of Directors. Site by Redlab
Our
Sponsors
SCBx BBL IVL Kbank BCP CPF GPSC IRPC PTT PTTEP PTTGC PTTOR SCG Singha TISCO TOP
Our
Partners
CAC SET SEC OECD CBNC CG Thailand