Testimonials FAQ Photo Gallery Contact Us Mail to Friend
Home Director Training Seminars & events News Join IOD IOD Members Projects Publications IOD Shop About IOD
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ท่านสามารถจะใช้เว็บไซต์นี้ได้ถ้าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว โดยปราศจากข้อจำกัดหรือข้อสงวนสิทธิใด ๆ และจะถือว่าการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สามารถจะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับ เปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือยกเลิกส่วนต่าง ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ โดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหน้านี้ให้แสดงข้อมูลล่าสุด ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบก็ได้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านเยี่ยมเยียนเว็บไซต์หน้านี้และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เป็นครั้งคราว เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือบริษัทในเครือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยบริหารจัดการเช่นกัน (“เว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย”) นอกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การใช้เว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแต่ละเว็บไซต์ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงสำหรับเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วยเช่นกัน ในกรณีมีข้อกำหนด เงื่อนไขและคำบอกกล่าวใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงสำหรับเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้ถือตามและบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงสำหรับเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำหรับเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว

ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายบังคับใช้อื่น ๆ ของแต่ละประเทศทั่วโลก ตลอดจนบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญาต่าง ๆ ห้ามท่านใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสำเนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การทำซ้ำไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การอัพโหลด การส่งผ่าน การแจกจ่าย การให้อนุญาต การขายและการเผยแพร่) เนื้อหาใดๆ ดังกล่าว โดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อน ทั้งนี้ เว้นเสียแต่ในกรณีที่ใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว หรือใช้ภายในองค์กรที่มิใช่เพื่อการค้า  ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ (“ซอฟต์แวร์”) เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของแต่ละราย และได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายใช้บังคับอื่น ๆ ของแต่ละประเทศทั่วโลก ตลอดจนบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญา การใช้ซอฟต์แวร์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ผู้ใช้ขั้นสุดท้ายใช้ซอฟต์แวร์แต่ละฉบับซึ่งจัดทำ

ขึ้นระหว่างเจ้าของซอฟต์แวร์ดังกล่าวกับผู้ใช้ขั้นสุดท้าย  เครื่องหมายการค้า “IOD” และชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการหรือโลโก้อื่นใดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่นำมาใช้ อ้างและ/หรือกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยคอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทใดๆ ในเครือของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยคอร์ปอเรชั่น   การนำชื่อผลิตภัณฑ์และ/หรือชื่อบริษัทอื่น ๆ มาใช้บนเว็บไซต์นี้ เป็นการใช้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของแต่ละคน และอาจได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือชื่อการค้าของบุคคลดังกล่าว มิให้ตีความข้อความใดๆ บนเว็บไซต์นี้ว่า มีการอนุญาตหรือมีการมอบสิทธิโดยปริยาย โดยการถูกตัดบท หรือโดยประการอื่นในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ โดยปราศจากหนังสืออนุญาตโดยชัดแจ้งจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือเจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

ข้อห้ามปฏิบัติ
 • การละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น
 • การก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือการทำให้ผู้อื่นเสียเปรียบ
 • การทำลายความสงบเรียบร้อย
 • การก่ออาชญากรรม
 • การอัพโหลดหรือการแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ โดยมิได้รับการอนุมัติจากบุคคลภายนอกดังกล่าว
 • การใช้เว็บไซต์นี้ในทางการค้า
 • การทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสีย เสียชื่อเสียง หรือการหมิ่นประมาทบุคคลอื่น
 • การอัพโหลดแฟ้มข้อมูลที่มีไวรัส หรือแฟ้มข้อมูลที่เสียหาย ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
 • กิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย หรือได้ห้ามไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ
 • กิจกรรมอื่นใดที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือบริษัทในเครือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยถือว่าไม่เหมาะสม

ข้อเสนอและคำเสนอ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและบริษัทในเครือหรือบริษัทคู่ค้าใดๆ ก็ตามของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีนโยบายไม่ยอมรับข้อเสนอและ/หรือคำเสนอใด ๆ จากบุคคลภายนอก สำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือได้รับการปรับปรุงแล้ว เทคโนโลยี แบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ซอฟต์แวร์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและแผนการตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตระหว่างข้อเสนอและ/หรือคำเสนอดังกล่าวที่ได้รับจากบุคคลภายนอกและที่เป็นของบริษัท ขอมิให้ท่านส่งข้อมูลใด ๆ ที่อาจประกอบด้วยแนวคิด งานศิลป์ การประดิษฐ์ งานที่พัฒนาขึ้น ข้อแนะนำหรืองานอื่น ๆ ของท่าน (“แนวคิด”) แม้ว่ามีการร้องขอข้างต้น ถ้าท่านส่งแนวคิดของท่านมายังสมาคม สมาคมจะรับแนวคิดดังกล่าวโดยเป็นที่เข้าใจกันว่าท่านได้ตกลงตามข้อกำหนดต่อไปนี้
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไม่มีภาระผูกพันในการเก็บแนวคิดดังกล่าวเป็นความลับ
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไม่มีภาระผูกพันในการศึกษา ประเมิน หรือนำแนวคิดดังกล่าวไปใช้
 • ถ้าสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนำแนวคิดใด ๆ ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับแนวคิดข้างต้นไปโดยบังเอิญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต้องเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ อันเกิดจากแนวคิดดังกล่าว และท่านตกลงที่จะกระทำทุกสิ่งอันจำเป็นหรือที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยกำหนด เพื่อมอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ทางปัญญาดังกล่าวให้แก่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกในการชำระค่าตอบแทนใดๆ เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ท่านหรือบุคคลภายนอกใด ๆ
การรับประกันทั้งปวงโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย ในความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยประการอื่น ในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว

เอกสารที่มีอยู่บนเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอาจจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการใช้และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แก่ท่านเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(ต่อไปจะเรียกว่า “เอกสาร”)  ท่านสามารถจะใช้เอกสารดังกล่าวในลักษณะที่มิใช่ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น และตามวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้สำหรับเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังกล่าว เอกสารซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอาจมีข้อความที่พิมพ์ผิด จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราว

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะเก็บรักษาเอกสารฉบับใหม่ล่าสุดบนเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเท่านั้น เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีรายละเอียดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงอาจมีเอกสารแยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย  ขอให้ท่านมั่นใจทุกเมื่อได้ว่าท่านใช้เอกสารฉบับที่ถูกต้องแล้ว สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไม่รับรองใด ๆ ทั้งสิ้นในความเหมาะสมของข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ  ก็ตาม ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งหมดตามสภาพ “ที่เป็นอยู่ขณะนั้น”โดยไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น โดยหนังสือฉบับนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยขอสละสิทธิในการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าว รวมถึงคำประกันและเงื่อนไขทั้งปวงว่าด้วยความสามารถในการจำหน่ายได้ทางการค้า ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือตามกฎหมาย ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ   ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะไม่รับผิดในการชำระค่าเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรืออันเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ หรือค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากความสูญเสียจากการใช้เว็บไซต์ การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียกำไร ไม่ว่าโดยผลของสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่เป็นละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว

หากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้ข้อมูลไว้อย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบางประการบนเว็บไซต์นี้ได้ (“เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้”) โดยหนังสือฉบับนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยขอมอบแก่ท่านซึ่งสิทธิจำกัด ที่โอนมิได้ และไม่เฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ในการดาวน์โหลดเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ โดยไม่มีค่าสิทธิใดๆ เพื่อท่านใช้เป็นการส่วนบุคคลที่มิใช่ในทางการค้าเท่านั้น ท่านต้องไม่ให้อนุญาตช่วง ไม่จำหน่าย ไม่เปลี่ยน ไม่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่สร้างงานดัดแปลงจาก การแปลงโปรแกรมกลับ ถอดรหัสโปรแกรมเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ โดยไม่มีหนังสือยินยอมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไม่รับรองใด ๆ ทั้งสิ้นในความเหมาะสมของเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมุ่งหมายไว้  เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดทั้งหมดตามสภาพ “ที่เป็นอยู่ขณะนั้น” โดยไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น โดยหนังสือฉบับนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยขอสละสิทธิในการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงเกี่ยวกับเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ รวมถึงคำประกันและเงื่อนไขทั้งปวงว่าด้วยความสามารถในการจำหน่ายได้ทางการค้า ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือตามกฎหมาย ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ  ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะไม่รับผิดในการชำระค่าเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรืออันเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ หรือค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากความสูญเสียจากการใช้เว็บไซต์ การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียกำไร ไม่ว่าโดยผลของสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่เป็นละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้

เนื้อหาที่ส่ง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไม่รับประกันว่าท่านจะได้รับหรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะได้รับอีเมล์ใดๆ ที่ส่งจากเว็บไซต์ ถ้าท่านเป็นผู้ส่งอีเมล์ดังกล่าว และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไม่รับประกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือการรักษาความปลอดภัยของอีเมล์ระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้
ถ้าสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้ข้อมูลการเป็นผู้ใช้แก่ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ท่านใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ (“ข้อมูลการเป็นผู้ใช้”) หรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะของเว็บไซต์  ท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่านแก่บุคคลอื่น  ท่านจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่านแก่บุคคลอื่น  ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมทั้งหมดไม่ว่าที่ได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม ซึ่งใช้ข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่าน  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีสิทธิที่จะกระทำการตามคำสั่งที่ได้รับจากข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่าน  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไม่สามารถและจะไม่รับผิดต่อการที่บุคคลอื่นใดเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่าน โดยใช้ข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่านหรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านไม่คุ้มครองข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่านอย่างเพียงพอ  เพื่อความปลอดภัย ท่านควรจดจำ (และไม่จดบันทึก) ข้อมูลการเป็นผู้ใช้ของท่าน

กฎหมายใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ผังเว็บไซต์ | Share to
Copyright © 2010 Thai Institute Of Directors. Site by Redlab
Our
Sponsors
SCBx BBL IVL Kbank BCP CPF GPSC IRPC PTT PTTEP PTTGC PTTOR SCG Singha TISCO TOP
Our
Partners
CAC SET SEC OECD CBNC CG Thailand