Testimonials FAQ Photo Gallery Contact Us Mail to Friend
Home Director Training Seminars & events News Join IOD IOD Members Projects Publications IOD Shop About IOD
ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2559

บจไทยได้คะแนนประเมิน CG ปีนี้สูงขึ้นทุกด้าน พร้อมมุ่งปฏิบัติตามความคาดหวังของนักลงทุน

26 ตุลาคม 2559 - สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยผลสำรวจ คะแนน CGR ประจำปี 2559 ของบจ.ไทย601 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 78 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและสูงกว่าปี 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยทุกหมวด นอกจากนี้จากการประเมิน พบว่าบจไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน

ดรบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยในงานสัมมนานำเสนอผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ว่า ในปีนี้ บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) มีพัฒนาการทางด้าน CG ที่ดีขึ้น โดยยังคงได้รับคะแนนการประเมินทางด้าน CG ในระดับที่ดี จากการสำรวจ บจทั้งหมด 601 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 78 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปี 2558 (588 บริษัทที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์

หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสำรวจในปี 2559 จะพบว่า ปีนี้ บจได้รับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกหมวดโดยหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มี 4หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 92, 92, 82 และ 74 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนหมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 60 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัทตามผลการสำรวจที่ได้รับในแต่ละระดับ ซึ่งมีการประกาศผลตามจำนวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ พบว่า มีบริษัทจดทะเบียน 455 บริษัทที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือระดับดีขึ้นไป ในจำนวนนี้มีบริษัทที่ได้รับคะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหรือระดับดีเลิศ 80 บริษัท(ร้อยละ 13) มีบริษัทที่u3652 ได้รับคะแนน 80-89 เปอร์เซ็นต์ หรือระดับดีมาก 195 บริษัท (ร้อยละ 33) และบริษัทที่ได้รับคะแนน 70-79 เปอร์เซ็นต์ หรือระดับดี 180 บริษัท(ร้อยละ 30)

ผลสำรวจในปีนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือเล็ก นอกจากนี้มีข้อสังเกตว่า บริษัทจดทะเบียนไทยเริ่มให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น เช่น ในด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศล้วนให้ความสำคัญ” ดรบัณฑิต นิจถาวร กล่าว

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. CGR Report 2016

2.. Presentation นำเสนอผล CGR 2016 

3. Press Release CGR 2016 - TH

4. Press Release CGR 2016 - EN

5. รายชื่อบริษัทที่ได้ผลคะแนนระดับดี-ดีเลิศ และ Top Quartile แต่ละกลุ่ม ประจำปี 2559 

6. แบบฟอร์มการสั่งจัดทำการวิเคราะห์ Individual Company Analysis 2016

7. แบบฟอร์มขอรับสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ CGR ปี 2559

8. จดหมายแจ้งเรื่องคุณสมบัติของบริษัทที่ทำการประเมินและเหตุแห่งการไม่ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนตามโครงการ CGR ประจำปี 2559

10. เอกสารเผยแพร่โครงการ CGR 2016

11. เอกสารเผยแพร่โครงการ CGR 2016 - ENG

12. CGR  Checklist 2016-THAI

13. CGR  Checklist 2016-ENG

14. รายการข้อมูลที่ขอความร่วมมือจาก บจ. ให้จัดส่งให้ IOD

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการ CGR 

ติดต่อ ฝ่ายวิจัยและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

โทรศัพท์ 0-2955-1155 ต่อ 301-305 อีเมล์ cgr@thai-iod.com

 

 CGR Reports Previous Next
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ผังเว็บไซต์ | Share to
Copyright © 2010 Thai Institute Of Directors. Site by Redlab
Our
Sponsors
SCBx BBL IVL Kbank BCP CPF GPSC IRPC PTT PTTEP PTTGC PTTOR SCG Singha TISCO TOP
Our
Partners
CAC SET SEC OECD CBNC CG Thailand